OBRRYBA na Lipně / Obrobchod / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Kontaktní údaje o prodávajícím:

Obchodní společnost: LIPENSKO s.r.o.
Se sídlem: Lipno nad Vltavou 307, 382 78 Lipno nad Vltavou
IČO: 281 36 420
DIČ: CZ28136420
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19521

Mobil: +420 731 410 800
E-mail: infocentrum@lipno.info  

 

dále označen v obchodních podmínkách jen „Prodávající

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky Prodávajícího (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), kterou Prodávající a jiná fyzická či právnická osoba (dále jen „Kupující“) uzavírá  prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, který je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.obrryba.cz (dále jen „internetový obchod“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese www.obrryba.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
 3. Zbožím se rozumí movité věci, které nabízí Prodávající ke koupi ve svém internetovém obchodě. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 
 4. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.
 5. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 6. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení kupních cen jednotlivého nabízeného zboží. Kupní ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a kupní ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s  dodáním zboží (dále jen „náklady spojené s dodáním zboží“). Informace o nákladech spojených s  dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 3. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář umístěný ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: Kupujícím (viz článek IV. odst. 1 obchodních podmínek, objednaném zboží (objednané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)  a jeho kupní ceně, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). Kupující je povinen při vyplnění objednávkového formuláře uvádět vždy správně a pravdivě všechny své údaje. Údaje uvedené Kupujícímu při objednání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.  Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky její obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).
 4. Objednávka Kupujícího je zároveň návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), která je  ze strany Prodávajícího zaslána Kupujícímu na elektronickou adresu Kupujícího.  Uzavřením kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají oběma stranám vzájemná práva a povinnosti.
 5. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady související s dodáním zboží) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky). Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout či změnit objednávku, resp. kupní smlouvu nebo její část neuzavřít, v případě, že a) není schopen obstarat požadované zboží v požadovaném množství (tj. zboží je v požadovaném množství nedostupné), b) má pochybnosti o důvěryhodnosti Kupujícího či údajích uvedených v objednávce a domnívá se, že jednání Kupujícího by mohlo vést k finanční újmě Prodávajícího c) v objednávce nejsou vyplněny všechny nezbytné údaje (zejména údaje uvedené v článku IV. odst. 1 obchodních podmínek), d) kupní smlouva by měla být uzavřena s osobou, která již dříve podstatným způsobem porušila kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
 7. Kupní cena zboží uvedená na webovém rozhraní obchodu u jednotlivého druhu zboží je platná v okamžiku objednání a je uvedena bez nákladů spojených s dodáním zboží. Náklady spojené s dodáním zboží  jsou připočteny v závěru objednávky dle vybraného způsobu dopravy a způsobu platby kupní ceny zboží.

III. Práva a povinnosti Prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, s výhradou uvedenou v článku II. odst. 4 těchto obchodním podmínek, a dopravit objednané a potvrzené zboží na adresu místa dodání udanou Kupujícím prostřednictvím objednávky. Potvrzení objednávky obsahuje informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

IV. Práva a povinnosti Kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést v objednávce své jméno a příjmení, případně název, správnou a úplnou adresu bydliště či sídla, případně adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno, liší li se od adresy bydliště či sídla, kontaktní osobu, pokud se tato liší od Kupujícího, platnou elektronickou  adresu Kupujícího, a platné telefonické spojení Kupujícího.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou kupní cenu včetně nákladů souvisejících s dodáním zboží při převzetí zboží. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 3. S kupní cenou zboží včetně nákladů spojených s dodáním zboží je Kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

 

V. Kupní cena zboží, platební, přepravní a dodací podmínky

 1. Kupní cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující zaplatit Prodávajícímu  v hotovosti  na dobírku v místě dodání zboží určeném Kupujícím v objednávce.
 2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s  dodáním zboží. Náklady spojené s dodáním zboží se rozumí zejména náklady na balení zboží, dopravu zboží do místa dodání, poplatek za dobírku a další související náklady.
 3. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 4. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 5. Způsob přepravy zboží určuje Prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Druhy přepravy: Česká pošta – doporučený balíček.
 6. Při objednání zboží prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu ze strany Kupujícího a zvolení způsobu doručení Českou poštou je cena těchto služeb spojených s dodáním zboží následovná:
  • Česká pošta – doporučený balík – 60,-Kč
  • Platba dobírkou – 50,-Kč
  Uvedené ceny služeb spojených s dodáním zboží jsou orientační a jsou určovány smluvními partnery Prodávajícího. Aktuální cena těchto služeb souvisejících s dodáním zboží bude Kupujícímu vždy sdělena při vyplňování formuláře před závazným potvrzením objednávky.
 7. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 8. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a též neprodleně telefonicky oznámit Prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku převzít.
 9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li vydány.

VI. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná dnem potvrzení závazné objednávky Kupujícímu. V případě, že je zboží skladem, Prodávající ho vyexpeduje do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem, oznámí tuto skutečnost Prodávající Kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání objednaného zboží. Více ohledně dopravy je uvedeno v článku V. těchto Obchodních podmínek.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno dle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřením obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VII. odst. 1 těchto obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může využít Kupující vzorový formulář poskytovaný Prodávajícími, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek (ke stažení zde). Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zaslat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího infocentrum@lipno.info.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle článku VII. odst. 2) obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu zasláno nebo předáno Kupujícím do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle článku VIII odst. 2) obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím,  a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující vrátí zboží nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. Ustanovení tohoto článku VII. Upravující práva a povinnosti stran při odstoupení od kupní smlouvy po převzetí zboží Kupujícím se pro tento případ použijí obdobně.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 8. V případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží vrátí Prodávající Kupujícímu společně s kupní cenou zboží i náklady spojené s dodáním zboží, a to ve výši ceny nejlevnějšího způsobu doručení, které v okamžiku vrácení zboží Prodávající na své internetové adrese nabízí. Případný poplatek za dobírku se však nevrací.

VIII. Odpovědnost za vady, záruka

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající  odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí (dále jen „záruční doba“).
 4. V případě, že Kupující objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zakoupeného zboží. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny: Infocentrum, Lipno nad Vltavou 87. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.
 5. Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady zboží a po posouzení vyrozumí Kupujícího telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude Kupující vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží popř. bude reklamované zboží zasláno na uvedenou adresu dodání. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, 30 dní.

IX. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající se zavazuje při zpracování osobních údajů Kupujícího postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující odesláním objednávky dává souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení či název, adresa bydliště či sídla, případně adresa jiného místa doručení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonního čísla (dále společně jen „osobní údaje“), a to pro účely dále specifikované dále v tomto článku obchodních podmínek, pokud není obecně závaznými právními předpisy stanoveno, že Prodávající je pro určitý účel oprávněn zpracovávat osobní údaje i bez souhlasu Kupujícího.
 3. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje i bez souhlasu Kupujícího, jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů.
 4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště i bez výslovného souhlasu Kupujícího pro účely nabízení obchodu a služeb Prodávajícího Kupujícímu, a to až do vyslovení písemného nesouhlasu s takovým zpracováním ze strany Kupujícího.
 5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající je oprávněn předat osobní údaje Kupujícího třetím osobám, zejména osobě zajišťující přepravu zboží či třetím osobám za účelem nabízení obchodu a služeb (to v rozsahu jméno, příjmení, adresa Kupujícího). Kupující má právo vyslovit s předáním osobních údajů třetím osobám za účelem nabízení obchodů a služeb písemný nesouhlas.
 6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné a přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
  1. požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující má při zasílání každého obchodního sdělení vždy jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet Prodávajícího odmítnout souhlas s takovýmto využitím elektronické adresy Kupujícího.
 11. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup ve webovém rozhraní obchodu možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na webovém rozhraní obchodu v den odeslání objednávky. Odesláním objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že akceptuje veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky společně s akceptováním platné výše kupní ceny objednaného zboží uvedené u zboží včetně nákladů souvisejících s dodáním zboží. Odeslanou objednávkou – kupní smlouvou – je Kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
 2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy infocentrum@lipno.info. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad na ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Pokud vztah související s užitím webové stránek nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení nebo dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 
Sdílejte OBRRYBU

Facebook

Plním přání Danielce

"Milá Obrrybo, jsem 6-ti letá holčička a moc bych... čtěte více